Om Equal Climate

Om Equal ClimateEqual Climate är en elektronisk kunskaps- och idébank som tar upp sambandet mellan kön och klimat ur ett nordiskt perspektiv. Syftet med portalen är att visa exempel på hur arbetet med att bemöta klimatförändringen och jobba för hållbar utveckling kan förstärkas och göras mer effektivt genom att inkludera könsspecifik information om skillnader i till exempel mäns och kvinnors konsumtion.

Portalen samlar kunskap om klimat och kön ur en rad olika perspektiv: transport, konsumtion, mat och energi, och har information om könssensitiva klimatsatsningar i de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. Plattformen samlar information om aktiviteter, rapporter och politiska beslut angående jämställdhet och klimatförändring, och förmedlar praktiska exempel på hur kvinnor och män, flickor och pojkar påverkas och påverkar klimatet genom livsstil och beteendemönster. Den är en proaktiv och positiv plattform som kan användas globalt för att visa 'good practice' från Norden och hur det gröna Norden arbetar med att integrera jämställdhet i klimatförändring och hållbar utveckling på lokal, nationell och regional nivå.

Webbportalen Equal Climate har lagts upp som en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2011, i samarbete med Nordiska institutet för kunskap om kön (NIKK). Det finska ordförandeskapet har haft hanteringen av klimatförändringen som sitt huvudtema. Ett led i det här har varit att lyfta fram och inkludera ett jämställdhetsperspektiv i lösningar för att bemöta och  anpassa sig till klimatförändringen.

Språkpolitik

Informationen finns tillgänglig på svenska (skandinaviska), finska och engelska.

Redaktion

Webbredaktören har ansvar för den dagliga driften av EqualClimate.org. Ansvarig utgivare för EqualClimate.org är Nordiska Ministerrådets jämställdhetssektor.

Ministerrådet för Jämställdhet har inte utfört egen forskning för portalen. Forskarna, som nämns i texternas källhänvisningar, ansvarar för undersökningsresultaten som nämns i portalens texter.

Har du synpunkter på innehållet på EqualClimate.org, kontakta oss gärna på nikk@nikk.gu.