Mat, kön och klimat i siffror

Undersökningar visar på att kvinnors och mäns kostvanor till en viss grad ser olika ut. Forskning pekar också på att det finns skillnader i hur mycket mat kvinnor respektive män slänger bort. Här kan du hitta siffror från olika nordiska länder.

Mat, kön och klimat i siffrorSkandinavisk forskning pekar på att mäns kost i genomsnitt innehåller mer potatis, kött och margarin, medan kvinnors kost innehåller mer frukt, grönsaker och surmjölksprodukter (1).

139 gram kött per dag?

Här går vi närmare in på forskning om kvinnors och mäns matvanor i Danmark, Finland, Norge och Sverige. I många fall visar de på liknande trender. Då det gäller kött visar statistik i Danmark på att kvinnor äter 81 gram kött per dag jämfört med 139 gram för män. I Finland tyder siffrorna på att män äter dubbelt så mycket kött och korvpålägg som kvinnor. När det gäller fisk är skillnaderna mindre. Statistik pekar på att i Danmark, Finland och Norge äter män något mer fisk än kvinnor. I Danmark äter män i medeltal 23 g per dag medan kvinnor äter 19 g per dag medan siffrorna för Finland är 43 för män och 37 för kvinnor. I Norge är siffran för män 72 g och för kvinnor 58 g. Samtidigt äter kvinnor något mer fisk i Sverige.

Det här kan ses i tabellen nedan som ger en översikt över statistik från olika nordiska länder. Eftersom olika undersökningarna och klassificeringen av livsmedel i vissa fall har gjorts på olika sätt är siffrorna är inte alltid jämförbara mellan länderna. Däremot kan man se liknande trender gällande hur kvinnor och män konsumerar. I den här tabellen finns mat som forskning visar att män i genomsnitt äter mer av (2):

Kött, fisk, potatis, bröd och mjölkprodukter (g/dygn)
  Dk   Fin   No   Se  
  Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män
Mjölkprodukter / och fil 304 345 71 143 363 518 311 376
Kött 81 139 20 41 87 125 97 129
Fisk 19 23 37 43 58 72 35 34
Potatis 79 130 47 74 100 147 116 168
Bröd / och spannmålsprodukter 187 243 67 105 198 284 85 116
Ost 29 37 20 28 30 32 28 31
Margarin, smör 29 42 15 25 28 42 12 23

När det gäller mjölk och mjölkprodukter är trenden den samma, män äter mer än kvinnor i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Däremot visar vissa undersökningar att kvinnor äter mer yogurt och fettfri mjölk (3). Enligt undersökningar äter män dubbelt så mycket mjölkprodukter som kvinnor i Finland. I Norge är siffran 30 procent mer för män än för kvinnor.

Män äter även mer potatis än kvinnor, störst är skillnaden i Danmark där män äter 130 g potatis och kvinnor 79 g. När det gäller bröd, vilket i vissa fall inkluderat spannmålsprodukter, äter män i Norge i medeltal 30 procent mer än kvinnor, siffran för män är 284 g och för kvinnor 198 g. Trenden är liknande i statistiken från Danmark, Finland och Sverige. Även då det gäller margarin och smör äter män mer än kvinnor. I Danmark äter män 31 procent mer margarin och smör än kvinnor, i Finland är siffran 40 procent, i Norge 33 procent och i Sverige 48 procent mer.

Kvinnor äter mer frukt och grönsaker

Däremot äter kvinnor mer av till exempel grönsaker och frukt. Undersökningarna i fyra av de nordiska länderna visar på liknande resultat, kvinnor äter mellan 13 och 26 procent mer grönsaker än män. Störst är skillnaden i Sverige där kvinnor i medeltal äter 113 g grönsaker per dag och män 84 g. När vi ser på siffrorna för hur mycket frukt (i vissa fall ingår bär och juice) kvinnor och män äter eller dricker, är kvinnors konsumtion större än mäns i de flesta fallen, i Danmark 23 procent större, i Finland 26 procent och i Sverige 27 procent större bland kvinnor än bland män. I Norge är skillnaden däremot bara 3 procent. (4) Det här åskådliggörs i tabellen nedan:

Frukt och grönsaker
  Dk   Fin   No   Se  
  Kv Män Kv Män Kv Män Kv Män
Grönsaker (ej potatis) 167 146 91 70 146 123 113 84
Frukt (i vissa fall inkl bär och juice) 229 176 152 112 225 218 148 104

Kvinnor i singelhushåll slänger mest mat

En finsk undersökning om mat som slängs visade att det oftast är grönsaker, hemlagad mat och mjölkprodukter som åker i sophinken, till exempel för att de farit illa eller för att de passerat bäst före datum. Flera faktorer inverkar på mängden mat som slängs. Men då man ser på mängden avfall per person visade det sig att kvinnor som bor i singelhushåll slänger mest. (5) De slänger mer räknat per person än familjer eller män som bor i singelhushåll, vilket framgår ur tabellen nedan:

Mat som slängs i Finland (kg/person/år)
Enpersonshushåll, kvinna 30
Enpersonhushåll, alla 27
Barnfamilj 22
Hushåll med två vuxna 21
Enpersonshushåll, man 21

Kvinnor som bor i enpersonshushåll slänger i medeltal 30 kg mat per år, medan medeltalet för enpersonshushåll är 27 kg. En barnfamilj slänger i medeltal 22 kg per person och år, ett tvåpersonshushåll slänger något mindre, i medeltal 21 kg per person och år. En man som bor själv slänger i medeltal 21 kg mat per år, samma mängd mat per år som ett tvåpersonshushåll. En kvinna som bor själv slänger alltså 9 kg mer mat per år än en man i motsvarande situation.

Den finska undersökningen visade också att vem som gör inköpen i ett hushåll med flera personer inverkar på hur mycket mat som slängs. Där kvinnor gör inköpen slängs mer än om en man eller en man och en kvinna tillsammans gör uppköpen (6), vilket framgår ur tabellen nedan:

Vem handlar maten? Mat som slängs (kg/person/år)
Kvinna 26
Tillsammans eller turvis 19
Man 18

 

Illustrationsfoto: Colourbox

 

(1) Fagt m.fl. 2008, Roos 2011
(2) Fagt et al 2008: 48, MTT 2008: s 35, 40, Johnsson & Solvoll 1999: 29, Livsmedelsverket 2007
(3) Roos 2011
(4) Fagt et al 2008: 48, MTT 2008: s 35& 40, Johnsson&Solvoll 1999: 29, Livsmedelsverket 2007: http://www.slv.se/en-gb/Group1/Food-and-Nutrition/Dietary-surveys1/Riksmaten-1997-98-Dietary-habits-and-nutrient-intake-in-Sweden/
(5) MTT 2010
(6) MTT 2010:23

 

 

Källor:
  • Fagt, S. m.fl. 2008. Danskernes kostvaner 1995 – 2006, status og udvikling, med fokus på frugt og grønt samt sukker [Dietary habits in Denmark 1995 – 2006, status and development, with a focus on fruit and greens, and sugar]. DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring.
  • Johansson, L., Solvoll, K. 1999. Norkost 1997. Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i alderen 16-79 år. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.
  • Livsmedelsverket 2007: http://www.slv.se/en-gb/Group1/Food-and-Nutrition/Dietary-surveys1/Riksmaten-1997-98-Dietary-habits-and-nutrient-intake-in-Sweden/)
  • MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Finland / Agrifood Research Finland). 2010. Ruokahävikin määrä ja vähentämiskeinot elintarvikeketjussa.[Food waste and ways of decreasing it in the food chain] www.mtt.fi/foodspill
  • MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Finland / Agrifood Research Finland). 2008. Finravinto 2007 – tutkimus. The National FINDIET 2007 Survey. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja/ Publications of the National Public Health Institute
  • Roos, G. 2011. Vad äter kvinnor och män? Presentation på side-eventet  "Kön, klimatförändring och hållbar utveckling" under konferensen Lösningar -nära, tillsammans  i Åbo 31.1-2.2 2011.