Finlands president Tarja Halonen: Jämställdhetsaspekten skall beaktas i alla frågor gällande klimatförändringen.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Befolkningen ökar över hela världen och den ekonomiska tillväxten ökar efterfrågan på energi. Världen behöver en hållbar syn på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt global utveckling, skriver president Tarja Halonen i sin kolumn.

Finlands president Tarja Halonen: Jämställdhetsaspekten skall beaktas i alla frågor gällande klimatförändringen.

För att rädda jorden för kommande generationer förutsätts jämställdhet mellan könen och kvinnors deltagande i all beslutsfattning. Vi måste säkerställa att alla mänskliga resurser finns att tillgå vid utvecklandet av våra samhällen.

Speciellt världens fattigaste människor drabbas av klimatförändringen och av dessa människor är 70 procent kvinnor. I utvecklingsländerna har kvinnorna ofta huvudansvaret för jordbruket, produktionen av mat, att skaffa vatten och hushållens energi. När nederbörden minskar och jordmånen försämras, blir skördarna mindre och kvaliteten sämre. Det finns mindre mat och vattnet måste hämtas från platser som ligger längre bort. Allt detta ökar också kvinnors arbete och försvårar deras levnadsförhållanden.

Kvinnor, som ofta är ansvariga för hemmets dagliga val, är i en nyckelposition när det gäller utvecklingen av en grön ekonomi. De är starka aktörer, vars kunskaper, färdigheter och nya idéer främjar arbetet med att motverka en klimatförändring. Jämställdhetsaspekten skall beaktas i alla frågor gällande klimatförändringen. Kvinnornas deltagande är inte enbart en människorättsfråga utan kvinnors och mäns engagemang gynnar hela familjer och samhällen samt skapar effektivare lösningar, som betjänar en större del av befolkningen.

Som ordförande för den av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon tillsatta panelen för hållbar utveckling har jag tillsammans med Syd-Afrikas president Jacob Zuma betonat vikten av en hållbar ekonomisk tillväxt som minskar fattigdomen och ökar jämställdheten. Panelen har bland annat arbetat för att främja god administration och öka kvinnors makt. Vår slutrapport överlämnas till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vid årsskiftet 2012. Hälften av panelens medlemmar är kvinnor, vilket säkert kommer att återspegla sig i våra rekommendationer.

Samarbete på lokal, nationell och global nivå är viktigt. Finland har tillsammans med de övriga nordiska länderna stött integreringen av könsperspektivet i internationella förhandlingar om klimatförändringen. Kvinnorna från utvecklingsländerna måste fås med i det internationella beslutsfattandet. Finland har via en resefond stött kvinnliga ledamöters deltagande i möten om klimatförändring.

Genom att inkludera kvinnor i arbetet för att motverka en klimatförändring effektiverar vi verkan av våra handlingar, främjar kvinnors ställning och jämställdhet samt skapar en grund för en mer hållbar utveckling.

 

 

TARJA HALONEN
Republikens president

 

Foto: Presidentens kansli